Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

09/08/2019 | 16:26

Sáng ngày 9/8/2019, tại Hội trường B – Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giáo viên năm 2019 cho toàn thể Đảng viên, CBGV, công nhân viên chức nhà trường.

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện kế hoạch số: 86-KH/ĐU ngày 12/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương Bộ VHTTDL; Hướng dẫn số 50-HD/BTG ngày 01/7/2019 của Thành ủy Thái Nguyên hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giáo viên năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của Đảng viên trong đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh; đồng thời giúp đội ngũ giáo viên nắm vững nội dung cơ bản trong một số nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, tình hình thời sự quốc tế; các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2019 – 2020, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Tại hội nghị, các đồng chí Đảng viên, CBGV, công nhân viên chức, người lao động đã được nghe báo cáo viên Bùi Quốc Chiều – Phó Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt và triển khai tập trung vào các nội dung:

- Thông tin những nội dung cơ bản trong một số nghị quyết, chỉ thị, quy định kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, như: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20/CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Kết luận số 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản,t oàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế,... Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

- Quán triệt nội dung chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chuyên đè học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân;

- Tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Với thời gian học tập nghiên cứu 1 ngày, các đồng chí đảng viên, CBGV, công nhân viên chức Nhà trường tham gia bồi dưỡng đều có bài thu hoạch cá nhân, trong đó ban tổ chức nhấn mạnh bài viết cần thể hiện nhận thức của cá nhân về các vấn đề được bồi dưỡng và liên hệ với bản thân, vận dụng vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào các nhiệm vụ Nhà trường đã xây dựng, chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu thật sự đi vào chiều sâu và chất lượng, khẳng định vị thế nhà trường về chất lượng đào tạo nghệ thuật đối với khu vực và cả nước.

Yến Nga

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×