Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020

27/05/2014 | 15:00

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1395/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Mục đích thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 nhằm xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, nhanh, bền vững, đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển và mức hưởng thụ đời sống kinh tế-xã hội giữa các dân tộc, vùng, miền, miền, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn, từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, vùng dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; cùng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc đến năm 2020.

Đồng thời, phát triển toàn diện văn hóa của các dân tộc thiểu số; thực hiện có hiệu quả chính sách giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa gắn với việc bảo quản, giữ gìn, bảo tồn di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa, cảnh quan và môi trường văn hóa ở từng vùng, từng địa phương, xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ mê tín dị đoan, các tập tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội. Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ em nghèo vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Phát triển văn hóa gắn với phát triển con người về trí lực, thể lực, nhân cách đáp ứng và đảm bảo nguồn nhân lực trong thời mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung của chương trình hành động gồm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án do Bộ VHTTDL chủ trì xây dựng và thực hiện: Đề án nâng cao thể lực, tầm vóc người dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Đề án Giáo dục giá trị văn hóa dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số; Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách hỗ trợ thông tin báo chí tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn biên giới, hải đảo giai đoạn 2015-2020; Đề án Công tác truyền thông cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Đề án bảo tồn, phát triển nghề và làng nghề truyền thống vùng dân tộc và miền núi.

HCTC

.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×