Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 tại cơ quan, đơn vị

08/11/2018 | 07:30

Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 54/VP-CĐBVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 tại cơ quan, đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 đạt chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đề nghị công đoàn các đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện tốt một số nội dung sau:

Theo đó, về Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức: Chủ động phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BVN ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức giám sát và phản biện xã hội theo Hướng dẫn số 257/HD-CĐVC ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217/QD-TW của Bộ Chính trị.

Về hoạt động Ban Thanh tra nhân dân: Căn cứ Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 7/8/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐCP, Ban Chấp hành công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Thanh tra nhân dân được tổ chức tại cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước, nơi nào chưa thành lập hoặc hết nhiệm kỳ thì công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị công tác nhân sự giới thiệu, tổ chức bầu Ban Thanh tra tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, chỉ đạo hoạt động công tác của Ban Thanh tra nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Sau khi tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả ngay về Công đoàn Bộ trước ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Xem chi tiết Văn bản tại đây.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×