Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức Cán bộ

08/02/2018 | 14:33

.

 

1

Số lượng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ (đơn vị):

124

 

- Quản lý nhà nước (đơn vị):

- Sự nghiệp (đơn vị):

61

63

2.

- Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (Quy định tại Nghị định 79/2017/NĐ-CP) ơn vị),

- Điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp 100% vốn nhà  nước.

26

 

06

3.

Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đơn vị (người) trong đó:

- Bổ nhiệm mới: 05

- Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm: 34

39

4.

Thi tuyển (hồ sơ):

174

5.

Gửi thi nâng ngạch (hồ sơ):

148

6.

Tiếp nhận, điều động cán bộ (cán bộ):

38

7.

Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân (cán bộ):

41

8.

Số đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn):

350

9.

Số người đi công tác nước ngoài (người):

1137

10.

Số người nghỉ phép đi việc riêng, du lịch nước ngoài  (người):

60

11.

Nâng lương (người) trong đó:

- Nâng lương thường xuyên + Phụ cấp thâm niên vượt khung: 160

- Nâng lương trước niên hạn: 478

638

12.

Xếp lại ngạch, bậc lương (người):

39

13.

Bổ nhiệm vào ngạch chính (người) trong đó:

- Nghiên cứu viên chính: 07

- Huấn luyện viên chính: 04

- Chuyên viên chính: 79

90

14.

Bổ nhiệm vào ngạch cao cấp ( người) trong đó:

- Nghiên cứu viên cao cấp: 15

- Chuyên viên cao cấp: 10

25

15.

Quyết định hưu trí (người):

37

16.

Phụ cấp thâm niên nhà giáo:

135

17.

Kéo dài thời gian công tác:

37

18.

Phê duyệt phụ cấp trường chuyên biệt:

23

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×