Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

TCBC: Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành VHTTDL

03/01/2024 | 09:04

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ngành VHTTDL.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                            Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA NGÀNH VHTTDL

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024  của Ngành VHTTDL.

1. Thời gian: 08h00, ngày 03/01/2024.

2. Địa điểm:

- Trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình,  Hà Nội). 

- Trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 3. Chỉ đạo Hội nghị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

4. Thành phần tham dự: 

4.1. Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội:

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, các cơ quan, tổ chức đoàn thể Trung  ương, các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ. - Tập thể Lãnh đạo các đơn vị tham mưu, quản lý nhà nước thuộc Bộ.

- Tập thể Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ tại khu  vực phía Bắc.

- Cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ có trụ sở tại  khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực phía Nam.

- Một số cơ quan thông tấn, báo chí.

4.2. Tại điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố:

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố;

- Tập thể Lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và  Thể thao, Sở Du lịch và các phòng, ban chuyên môn.

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch;

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện;

- Phóng viên, báo chí của địa phương.

5. Chương trình Hội nghị

Thời gian

Nội dung/thực hiện

7h45 - 8h00

Tham quan Triển lãm ảnh về công tác văn hóa, thể thao và  du lịch năm 2023.

8h00 - 8h20

Văn nghệ chào mừng

8h20 - 8h30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8h30 - 8h40

Phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng

8h40 - 9h05

Trình chiếu phóng sự về kết quả nổi bật công tác văn hóa,  thể thao và du lịch năm 2023

9h05 - 10h10

Các đại biểu phát biểu, trình bày tham luận, thảo luận

10h10 - 10h15

Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2023

10h15 - 11h25

Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính

11h15 - 11h30

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

11h30

Kết thúc Hội nghị

Năm 2023, kế thừa những kết quả đạt được năm 2022, với sự quan tâm,  ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, sự tham  mưu đúng, trúng, kịp thời, toàn Ngành đã bám sát và triển khai đồng bộ và có  hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà  nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021,  các Nghị quyết tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ; tập trung thực hiện  nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hoá Việt Nam; triển khai hiệu quả các hoạt  động, nhiệm vụ của Bộ đến từng cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch công tác năm  2023 của Bộ VHTTDL; phục hồi, phát triển thể thao, du lịch; xây dựng gia đình  tiến bộ, no ấm, hạnh phúc. 

Trong Báo cáo tổng kết giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XIII, các Báo cáo tại Kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XV, Báo cáo tổng  hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  phần nội dung về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được đề cập khá toàn  diện, được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng  tình, ủng hộ, các cấp ủy Đảng, Chính quyền nhận thức ngày càng sâu sắc hơn vị trí vai trò của văn hóa, quan điểm "văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh  tế, chính trị, xã hội", từ đó quan tâm lãnh đạo có hiệu quả hơn đối với vấn đề phát triển văn hóa, đây chính là sự động viên, khích lệ để toàn Ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của  ngành VHTTDL được tổ chức nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả quan trọng này. Đồng thời, đây cũng là dịp đánh giá sau 02 năm triển khai thực  hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn  quốc năm 2021, với các nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hoá đã được Bộ VHTTDL cùng các bộ, ban, ngành và các địa phương trên cả nước cụ thể hoá  trong hoạt động công tác. 

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu  phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh  nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, ngành VHTTDL xác định cần phát huy  hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp "Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong  thời kỳ mới", tiếp tục triển khai hiệu quả 06 nhóm nhiệm vụ và 04 nhóm giải  pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt  Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên  suốt là "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát  vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×