Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tây Ninh: Huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư cho sự phát triển văn hoá

22/05/2024 | 08:40

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh ​đề nghị, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện, huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư cho sự phát triển văn hoá; trong đó tập trung xây dựng văn hoá, con người Tây Ninh văn minh, văn hoá và có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ để góp phần chung sức đồng lòng xây dựng quê hương phát triển toàn diện.

Ngày 20/5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 46 điểm cầu trong toàn tỉnh, với 1.400 đại biểu tham dự.

Thực hiện Nghị quyết 33, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc việc học tập, cụ thể hoá thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quá trình thực hiện Nghị quyết 33, các cấp uỷ quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức đảng và đảng viên, qua đó đánh giá kết quả mục tiêu phát triển văn hoá, xây dựng con người Tây Ninh phát triển toàn diện về đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, tự hào lịch sử cách mạng, truyền thống văn hoá dân tộc.

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 33 và Chương trình hành động số 41 thực hiện nghị quyết này.

Các tổ chức chính trị - xã hội từng bước xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hoá và con người Việt Nam thông qua các tiêu chí, cuộc vận động trong xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, công tác gia đình hàng năm như: xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước khu dân cư, xây dựng gia đình văn hoá, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh…

Các chuẩn mực trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được xây dựng, đưa vào vào quy chế, quy định, nội dung, quy tắc của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đầu năm, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đều đăng ký học tập và làm theo Bác.

Các lễ hội văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo ở địa phương được thống kê, gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống, góp phần làm phong phú, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, gắn kết, định hướng phát triển du lịch. Các hoạt động về biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, phục vụ sách báo, trưng bày triển lãm, thông tin cổ động được quan tâm thực hiện, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp Nhân dân.

Hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, tổ chức các cuộc vận động, hội trại sáng tác, các hội thi được thực hiện sôi nổi, tích cực và trách nhiệm. Trong 10 năm qua, có 558 tác phẩm đoạt giải thưởng quốc tế, toàn quốc, khu vực, tỉnh và 1.023 tác phẩm được trưng bày triển lãm.

Tây Ninh: Huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư cho sự phát triển văn hoá - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển văn hoá, con người Việt Nam được đề cập trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng nhằm thống nhất nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xem đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển đất nước và xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện, huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư cho sự phát triển văn hoá và xây dựng con người trong đó có xây dựng văn hoá, con người Tây Ninh văn minh, văn hoá và có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ để góp phần chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Tây Ninh phát triển toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân và đồng hành với sự phát triển của vùng đông nam bộ và cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm cũng đề nghị tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam thành các kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể sát với yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng và nâng cao giá trị các hoạt động văn hoá mang đậm bản sắc của địa phương, từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, miền, các tầng lớp xã hộinhấn mạnh, phát triển, xây dựng văn hoá con người Việt Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển đất nước.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo ĐCSVN

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×