Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tập huấn rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân

09/10/2015 | 08:46

Kế hoạch Tập huấn rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 3254/QĐ-BVHTTDL ngày 29.9.2015.

Lớp tập huấn nhằm phổ biến, hướng dẫn các nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08.6.2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 216/QĐ-BVHTTDL ngày 25.01.2014 của Bộ VHTTDL về ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Đề án 896 của Bộ VHTTDL giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL ngày 23.3.2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 08.6.2013 của Thut tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ VHTTDL năm 2015.

Tăng cường năng lực nghiệp vụ rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và các cán bộ tại các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính của các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ có liên quan đến Đề án 896.

Hướng dẫn về phương pháp điền biểu mẫu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Sau tập huấn, cán bộ, công chức có thể thực hiện rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Lớp tập huấn tập trung phổ biến các nội dung về Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8.6.2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg; các nhiệm vụ mà các cơ quan, đơn vị phải triển khai thực hiện có liên quan đến Đề án 896; thống kê, hệ thống hóa các thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ liên quan đến giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu dân cư; hướng dẫn điền biểu mẫu, rà soát thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ liên quan đến giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ liên quan đến giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu dân cư; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 896…

Tham gia lớp tập huấn là lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ có thủ tục hành chính có liên quan đến Đề án 986; cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Lớp tập huấn dự kiến diễn ra trong 02 ngày, từ 20-21.10.2015, tại Khách sạn Điện lực (Hà Nội).

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×