Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tăng cường xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2023

10/11/2022 | 08:50

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Tăng cường xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2023 - Ảnh 1.

Trọng tâm xúc tiến thương mại năm 2023 của tỉnh là thị trường thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, trọng tâm là thị trường thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước nhằm tích cực hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan phải chủ động, linh hoạt trong công tác phối hợp, cân đối các nguồn lực tài chính triển khai 3 nội dung cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông theo hướng có trọng tâm, trọng điểm nhằm quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hòa Bình trên các lĩnh vực thương mại và du lịch; tăng cường tham gia các Hội chợ triển lãm thương mại, du lịch và Chương trình kết nối cung cầu, giao thương trong và ngoài tỉnh năm 2023; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm du lịch và các tiềm năng, lợi thế về du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Hội chợ Xuân Hòa Bình năm, Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình năm; Tuần lễ giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa, nông sản tiêu biểu tại thành phố Hà Nội; Chương trình đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa; tổ chức Đoàn khảo sát gồm thành phần các đại biểu đại diện Đại sứ quán các để khảo sát các điểm du lịch tại tỉnh Hòa Bình).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện Kế hoạch; có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện theo quy định. Chủ trì lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Uỷ ban nhân tỉnh phê duyệt, thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của pháp luật.

Các Sở: Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Liên Minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung yêu cầu đề ra. Trong đó, thực hiện các chương trình hợp tác phát triển du lịch, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch Hòa Bình; xây dựng, kết nối các Tour, tuyến du lịch; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu về du lịch của tỉnh; giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các chương trình quảng bá xúc tiến thương mại và du lịch thuộc Kế hoạch; phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch trong và ngoài tỉnh cho phù hợp, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa bàn để chủ động phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch theo nội dung Kế hoạch đề ra theo quy định. Chỉ đạo, tổ chức tham gia, các hoạt động, các gian hàng trưng bày triển lãm, quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông sản, hàng hóa tiêu biểu tại địa phương; giới thiệu, quảng bá về bản sắc văn hóa, về con người, về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội, danh lam thắng cảnh và tiềm năng lợi thế về thương mại và du lịch của địa phương mình tại Hội chợ, Phiên chợ... Đồng thời, chủ động cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách cấp mình để đảm bảo tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch đạt kết quả./.

Theo Cổng TTĐT Hòa Bình

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×