Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, thể thao

15/12/2011 | 14:13

Ngày 01 tháng 12 năm 2011, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước, khẳng định vị trí, vai trò của thể dục thể thao trong việc chuẩn bị bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đồng thời, Nghị quyết cũng khẳng định trách nhiệm của ngành thể dục thể thao phải làm sao cho công tác thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh…


Sự nghiệp Thể dục, thể thao (TDTT) của nước ta luôn gắn liền với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Ngay trong chương trình Việt Minh năm 1941, Đảng đã xác định rõ khuyến khích nền thể dục quốc dân là làm cho giống nòi thêm mạnh. Sau Đại hội XI vừa thành công tốt đẹp, Ban Bí thư giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ trì phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo để ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.Mục tiêu được Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thể dục, thể thao; tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ làm nền tảng phát triển mạnh mẽ và vững chắc sự nghiệp thể dục, thể thao. Đến năm 2020, phấn đấu 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; các trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp có đủ cơ sở vật chất thể dục, thể thao phục vụ việc tập luyện của nhân dân; trình độ một số môn thể thao trọng điểm được nâng cao ngang tầm Châu Á và thế giới; bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức thành công các sự kiện thể thao lớn của Châu Á và thế giới.

Phát triển thể dục, thể thao phục vụ sức khỏe nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc là quan điểm lãnh đạo xuyên suốt. Nghị quyết chỉ rõ phát triển thể dục, thể thao là một yêu cầu khách quan của xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; đồng thời, là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và của mỗi người dân, đảm bảo cho sự nghiệp thể dục, thể thao ngày càng phát triển. Đầu tư cho thể dục, thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của đất nước. Tăng tỉ lệ chi ngân sách nhà nước, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thể dục, thể thao và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao; đồng thời phát huy các nguồn lực của xã hội để phát triển thể dục, thể thao. Đổi mới quản lý nhà nước về thể dục, thể thao, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý, điều hành các hoạt động thể dục, thể thao. Giữ gìn, tôn vinh những giá trị thể dục, thể thao dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại, phát triển nền thể dục, thể thao nước ta mang tính dân tộc, khoa học, nhân dân và văn minh.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp thể dục, thể thao đến năm 2020, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng quán triệt quan điểm và thực hiện tốt 06 nhiệm vụ và giải pháp chính: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, trong đó cần quan tâm đầu tư đúng mức thể dục, thể thao trường học, với vị trí là bộ phận quan trọng của phong trào thể dục, thể thao; là một mặt của giáo dục toàn diện nhân cách học sinh, sinh viên.
Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng. Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát triển các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao; tăng cường hợp tác quốc tế. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền.

Điểm mới trong nội dung của Nghị quyết là ưu tiên phát triển thể dục thể thao trường học và dành quỹ đất cho thể dục thể thao; phải làm sao phát triển lĩnh vực thể dục thể thao để phục vụ việc phát triển nguồn nhân lực; đầu tư cho thể dục thể thao là đầu tư cho sự phát triển. Khẳng định phải tập trung ưu tiên cho phát triển thể dục thể thao trường học. Vì chúng ta biết, thể thao trường học là bao gồm tất cả lực lượng học sinh, sinh viên - lực lượng tham gia vào quá trình lao động, xây dựng bảo vệ Tổ quốc sau này (hiện nay số lượng học sinh, sinh viên trong trường học khoảng 22 triệu, chiếm gần 1/4 dân số cả nước. Đây là nguồn lực quan trọng cho nên lần này là tập trung phát triển thể dục thể thao trong trường học, trong thanh, thiếu niên để chuẩn bị bồi dưỡng nhân tài thể dục thể thao cho đất nước).
HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×