Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy hoạch tổng thể phát triển khu Du lịch Quốc Gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

05/10/2017 | 15:24

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1465/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu Du lịch Quốc Gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên (sau đây viết tắt là Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí địa lý, quy mô, giới hạn ranh giới khu du lịch

Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và 02 xã Pá Khoang và Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên với tổng diện tích 15.585 ha, vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc giáp các xã Thanh Nưa, Nà Tấu của huyện Điện Biên;

- Phía Đông là ranh giới với huyện Mường Ẳng;

- Phía Tây giáp các xã Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Nưa của huyện Điện Biên;

- Phía Nam và Đông Nam giáp xã Thanh Xương, huyện Điện Biên và xã Pú Nhi của huyện Điện Biên Đông.

Phạm vi nghiên cứu Quy hoạch còn bao gồm các điểm tài nguyên du lịch phụ cận: Suối nước nóng Hua Pe xã Thanh Luông, huyện Điện Biên; thành Bản Phủ và đền thờ Hoàng Công Chất xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên; nước khoáng nóng U Va xã Noong Luống và động Pá Thơm xã Pá Thơm, huyện Điện Biên; cửa khẩu Tây Trang xã Na Ư, huyện Điện Biên; tháp cổ Mường Luân xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông.

Diện tích khu vực dự kiến phát triển trở thành Khu DLQG là 2.500 ha.

2. Quan điểm phát triển

a) Phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh cao, trên cơ sở khai thác các giá trị lịch sử hào hùng của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ để tạo nên sự khác biệt, đặc trưng về sản phẩm du lịch góp phần tạo dựng thương hiệu của khu du lịch; đi đôi với chú trọng khai thác các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số và các giá trị sinh thái núi rừng Tây Bắc để đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

b) Phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang bền vững gắn liền với việc bảo tồn và phát huy các giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

c) Phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang để góp phần khắc phục tính thời vụ trong hoạt động du lịch của địa phương; đồng thời giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và xóa đói giảm nghèo.

d) Đẩy mạnh xã hội hóa; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

3. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu chung

Đến năm 2020, phát triển Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia. Phấn đấu đến năm 2030 thực sự trở thành Khu DLQG với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc gắn liền với các giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Hồ Pá Khoang và Rừng văn hóa - lịch sử Mường Phăng để đưa Khu DLQG này trở thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên, vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ và cả nước bền vững.

b) Mục tiêu cụ thể

- Chỉ tiêu khách du lịch: Năm 2020 đón được khoảng 650 nghìn lượt khách, trong đó khoảng 170 nghìn lượt khách quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500 nghìn lượt khách quốc tế.

- Tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành): Năm 2020 đạt khoảng 1.400 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 5.000 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu việc làm: Năm 2020 tạo việc làm cho trên 13 nghìn lao động, trong đó có hơn 4 nghìn lao động trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho khoảng 30 nghìn lao động với khoảng 10 nghìn lao động trực tiếp.

4. Các định hướng phát triển chủ yếu

a) Phát triển thị trường khách du lịch

- Thị trường khách du lịch quốc tế: Ưu tiên phát triển các thị trường khách du lịch: Pháp và các nước Tây Âu khác; Lào và các nước ASEAN khác; Trung Quốc và các nước Đông Bắc Á khác; Úc; Mỹ và Canada. Khuyến khích mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế khác.

- Thị trường khách du lịch nội địa: Ưu tiên phát triển các thị trường khách du lịch: Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc; các tỉnh trong vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ; thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh phía Nam; các tỉnh miền Duyên hải miền Trung; các tỉnh Tây Nguyên. Các thị trường khách du lịch nội địa khác được chú trọng.

b) Phát triển sản phẩm du lịch

- Các sản phẩm du lịch chính được ưu tiên phát triển

+ Du lịch lịch sử - văn hóa:

Du lịch tham quan, tìm hiểu, giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân, nghiên cứu, trải nghiệm các giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua các di tích thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; tham quan, tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

Du lịch thăm lại chiến trường xưa gắn với các di tích thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm dựa trên các giá trị lịch sử như “Hành quân theo dấu chân Chiến dịch Điện Biên Phủ”, “Du lịch xe đạp thồ”...

+ Du lịch sinh thái: Tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái hồ Pá Khoang, rừng văn hóa - lịch sử Mường Phăng, hang động Pá Thơm, sông Nậm Rom.

- Các sản phẩm du lịch bổ trợ

+ Du lịch cộng đồng gắn với các bản dân tộc vùng Tây Bắc gồm: Bản Men, Pe Luông, Co Mị, Ten, U Va của huyện Điện Biên; các bản Noong Bua, Him Lam 2, Phiêng Lơi, Noong Chứn của thành phố Điện Biên Phủ; bản Đông Mệt của xã Pá Khoang và bản Phăng của xã Mường Phăng.

+ Du lịch lễ hội, tâm linh: Lễ hội thành Bản Phủ, Lễ cầu mưa dân tộc Cống, Tết cơm mới của người La Hủ, Lễ cúng bản tại di tích tháp cổ Mường Luân, Hội hoa Ban Tây Bắc...

+ Du lịch nghỉ dưỡng núi, chăm sóc sức khỏe, tắm nóng U Va, Hua Pe.

+ Du lịch biên giới gắn với hoạt động mua sắm, quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

+ Du lịch thương mại, công vụ ở thành phố Điện Biên Phủ.

+ Du lịch gắn với các sự kiện (hội nghị, hội thảo, hội chợ, khuyến thưởng...) gắn với Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

c) Tổ chức không gian phát triển du lịch

- Các nguyên tắc tổ chức không gian du lịch: Khai thác hợp lý và có hiệu quả tài nguyên du lịch; mối liên hệ các khu chức năng thuận tiện; tạo không gian kiến trúc - cảnh quan hấp dẫn; hạn chế tối đa sử dụng đất nông nghiệp, tránh di chuyển dân cư, đảm bảo ít ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường; giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của cộng đồng.

- Các phân khu chức năng của Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang gồm: Khu Trung tâm đón tiếp, điều hành hoạt động Khu DLQG; khu tham quan quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; khu sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Pá Khoang; Trung tâm sinh thái, văn hóa, lịch sử và môi trường Mường Phăng và một số khu, điểm du lịch vệ tinh khác.

d) Tổ chức tuyến du lịch

- Hình thành tuyến du lịch xuyên quốc gia Điện Biên Phủ - Lào và kết nối với Thái Lan, Myanma và các nước ASEAN khác qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc Na Son.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng tuyến du lịch liên vùng:

+ Tuyến kết nối Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang (Điện Biên) với Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai... hoặc hướng ngược lại theo quốc lộ 6, quốc lộ 12, quốc lộ 4D.

+ Tuyến kết nối Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang (Điện Biên) với Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La theo quốc lộ 279.

- Phát triển các tuyến nội vùng từ Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang đi các điểm du lịch phụ cận trong khu du lịch.

đ) Định hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch:

- Về cơ sở lưu trú: Ưu tiên phát triển loại hình lưu trú tại nhà dân (homestay) tại các điểm du lịch cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2020 thu hút được 02 - 03 dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch cao cấp (khách sạn xếp hạng 3 sao đến 5 sao).

- Về cơ sở ăn uống: Mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ ẩm thực, khai thác món ăn truyền thống dân tộc vùng Tây Bắc, các đặc sản tự nhiên khu vực; chú trọng phát triển các cơ sở dịch vụ ẩm thực theo mô hình nhà hàng, quán bar, chợ văn hóa du lịch... góp phần phát huy giá trị văn hóa ẩm thực của địa phương.

- Về cơ sở vui chơi giải trí: Tăng cường và mở rộng phát triển các hoạt động vui chơi giải trí kết hợp giữa hiện đại và thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, chú trọng khai thác các giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ và văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc theo hướng hình thành các công viên chuyên đề, các tổ hợp vui chơi giải trí, thể thao...

e) Định hướng đầu tư phát triển

Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang, bao gồm vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động từ sự đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác; trong đó, ưu tiên thu hút các nguồn vốn đầu tư vào các phân khu chức năng theo Quy hoạch, phần vốn huy động từ các thành phần kinh tế là chủ yếu. Tích cực huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (kể cả FDI) từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

Căn cứ vào khả năng cân đối hàng năm, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng, xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu Khu DLQG, phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, cảnh quan hồ Pá Khoang, khu rừng văn hóa - lịch sử Mường Phăng, sông Nậm Rốm

5. Các giải pháp thực hiện Quy hoạch

a) Giải pháp về Quy hoạch và quản lý Quy hoạch

- Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung, Quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng và các dự án thành phần của Khu DLQG; ban hành Quy chế quản lý Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

- Quản lý đầu tư xây dựng, quản lý các hoạt động khai thác, phát triển và vận hành Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang đúng theo các quy hoạch và các dự án đầu tư được phê duyệt.

- Thực hiện điều tra khảo sát định kỳ 2 năm để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu của khách du lịch.

b) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực, đặc biệt tập trung vào đội ngũ quản lý, lao động nghiệp vụ bậc cao; tăng cường năng lực nguồn nhân lực của Ban Quản lý Khu DLQG; đồng thời hỗ trợ đào tạo chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang làm dịch vụ du Iịch.

- Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp thu hút nhân lực có trình độ tay nghề cao, chuyên nghiệp; thực hiện thuê chuyên gia trong nước và quốc tế vào các vị trí then chốt.

c) Giải pháp phát triển thị trường và sản phẩm du lịch

- Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch:

+ Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng của Khu DLQG gắn với quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ để xây dựng sản phẩm có tính cạnh tranh cao, có thương hiệu.

+ Đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với khai thác bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc và khám phá thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.

+ Phát triển mạnh sản phẩm hàng hóa như các hàng thủ công mỹ nghệ, các đặc sản tự nhiên của tỉnh và các vùng phụ cận.

- Giải pháp thu hút thị trường khách du lịch

+ Đối với thị trường khách du lịch nội địa: Có chính sách kích cầu vào mùa thấp điểm nhằm khắc phục tính thời vụ của du lịch; có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khai thác có hiệu quả thị trường khách ở các đô thị phía Bắc như thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; có chính sách giá phù hợp để khai thác tốt thị trường khách đến từ khu vực nông thôn.

+ Đối với thị trường khách du lịch quốc tế: phối hợp với các địa phương trong vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ nghiên cứu trình Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan qua cửa khẩu đường bộ; cùng với đó là các cơ chế chính sách về dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng... nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất đối với khách du lịch quốc tế khi đến Điện Biên; phát triển các thị trường khách du lịch theo các chuyên đề đặc biệt.

d) Giải pháp về xúc tiến, quảng bá xây dựng thương hiệu khu du lịch

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xúc tiến, quảng bá cho Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang trong kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch chung của tỉnh Điện Biên và vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ; thực hiện xúc tiến, quảng bá riêng đối với từng phân khúc thị trường cụ thể.

- Xây dựng biểu tượng độc đáo, đặc trưng; hình thành và xúc tiến, quảng bá thương hiệu của Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

đ) Giải pháp về đầu tư

- Tập trung xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư ban hành kèm theo Quyết định này.

- Nghiên cứu và đề xuất ban hành cơ chế thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư.

e) Giải pháp hợp tác, liên kết phát triển du lịch

- Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong tỉnh, với các địa phương trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực: Đầu tư phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; thu hút thị trường khách du lịch; xúc tiến quảng bá và phát triển nguồn nhân lực du lịch; trao đổi kinh nghiệm quản lý phát triển du lịch.

- Tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng để giải quyết những vấn đề mang tính liên ngành như quản lý sử dụng đất, khai thác tài nguyên, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, xúc tiến quảng bá khu du lịch...

g) Giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường

- Xác định cụ thể các tuyến du lịch sinh thái và áp dụng nghiêm các quy định đối với hoạt động du lịch sinh thái trong không gian bảo vệ thuộc phạm vi quy định về quản lý di tích và rừng đặc dụng.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; khuyến khích các sản phẩm du lịch thân thiện môi trường; tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ và phát triển nguồn gen bản địa tại vườn thực vật; tăng cường công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thực hiện bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và các quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường trong Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang; trong đó tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, tái sử dụng nước, nguyên vật liệu...; xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống hạ tầng môi trường của Khu DLQG và nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trong việc thành lập Ban quản lý Khu DLQG cũng như trong việc thẩm định các dự án Quy hoạch và đầu tư trong phạm vi Khu DLQG hoặc các dự án có ảnh hưởng, tác động lớn tới Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch và kêu gọi vốn đầu tư phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

c) Chủ trì cùng với các Bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thẩm định hồ sơ thiết kế, Quy hoạch và dự án đầu tư có ảnh hưởng, tác động lớn tới Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang và khu vực bảo vệ của quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

d) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quy hoạch.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, cân đối kinh phí hỗ trợ một phần từ Ngân sách nhà nước để thực hiện Quy hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

3. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện Quy hoạch.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên:

a) Tổ chức công bố Quy hoạch; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát thường xuyên, sơ kết 5 năm và tổng kết 15 năm thực hiện Quy hoạch để kiến nghị cấp có thẩm quyền các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện Quy hoạch.

b) Thành lập Ban Quản lý Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

c) Rà soát hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư; trong đó ưu tiên nhà đầu tư chiến lược đầu tư thực hiện các dự án phát triển Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

d) Tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư phát triển du lịch, làm cơ sở để quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

đ) Chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước tổ chức các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư trên cơ sở Danh mục các dự án ưu tiên kèm theo Quyết định này.

Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện Quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể thống nhất việc điều chỉnh tên, quyết định bổ sung hoặc giảm bớt dự án.

e) Chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương cho phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và hạ tầng môi trường cho khu du lịch; lồng ghép đầu tư du lịch với đầu tư cho các lĩnh vực khác; xúc tiến đầu tư phát triển khu du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh Điện Biên;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cục DSVH, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- Văn phòng BCĐNN về Du lịch;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀO KHU DU LỊCH QUỐC GIA ĐIỆN BIÊN PHỦ - PÁ KHOANG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên dự án

Phân kỳ thực hiện

A

Nhóm dự án Quy hoạch

1

Quy hoạch phân khu khu chức năng du lịch sinh thái Hồ Pa Khoang và quy hoạch chi tiết các khu chức năng

Đến 2020

 

2

Quy hoạch chi tiết khu trung tâm điều hành du lịch kết hợp khu du lịch sinh thái hồ Huổi Phạ

Đến 2020

 

3

Quy hoạch phân khu khu chức năng du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái Mường Phăng và quy hoạch chi tiết các khu chức năng

Đến 2020

 

4

Quy hoạch phân khu khai thác cảnh quan bảo vệ môi trường sinh thái vùng ven sông Nậm Rốm và sông Nậm Đương

Đến 2020

 

5

Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái hang động Pá Thơm

Đến 2020

 

B

Nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng khung khu du lịch

1

Phát triển giao thông đường bộ khu du lịch

Đến 2020

2021 - 2030

2

Cấp điện khu du lịch

Đến 2020

2021 - 2030

3

Cp nước khu du lịch

Đến 2020

2021 -2030

4

Thoát nước thải và vệ sinh môi trường khu du lịch

Đến 2020

2021 -2030

5

Phát triển hệ thống Thông tin liên lạc khu du lịch

Đến 2020

2021 -2030

C

Nhóm dự án phát triển sản phẩm du lịch

1

Phát triển khu chức năng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Pá Khoang.

Đến 2020

2021 - 2030

2

Phát triển khu chức năng du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái Mường Phăng.

Đến 2020

2021 -2030

3

Phát triển Trung tâm điều hành du lịch kết hợp du lịch sinh thái nghỉ mát hồ Huổi Phạ

Đến 2020

2021 -2030

4

Phát triển du lịch sinh thái động Pá Thơm.

 

2021 -2030

5

Cải tạo cảnh quan môi trường sông Nậm Rốm.

 

2021 - 2030

6

Phát triển khu tín ngưỡng tâm linh

 

2021 - 2030

7

Bảo tồn các di tích thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ

Đến 2020

2021 -2030

D

Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch

1

Xúc tiến quảng bá du lịch

Đến 2020

2021 -2030

2

Xây dựng thương hiệu khu du lịch

Đến 2020

2021 -2030

3

Phát triển nguồn nhân lực du lịch khu du lịch

Đến 2020

2021 -2030

4

Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng

Đến 2020

2021 - 2030

Ghi chú: Vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư cho từng thời kỳ./.

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×