Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua, Khen thưởng

04/12/2017 | 17:30

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua, Khen thưởng.

Theo đó, Vụ Thi đua, Khen thưởng là tổ chức thuộc Bộ VHTTDL, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Vụ Thi đua, Khen thưởng thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng, trình Bộ trưởng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được ban hành.

Là Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Bộ VHTTDL; giúp Bộ trưởng trình các cấp có thẩm quyền khen, tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nhà nước cho tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật; trình Bộ trưởng quyết định công nhn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và các giải thưởng khác của Bộ cho tập thể, cá nhân trong và ngoài Bộ theo quy định của pháp luật.

Giúp Bộ trưởng tổ chức hoạt động xét tặng và trình các cấp có thẩm quyền tặng thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”, “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật; giúp Bộ trưởng tổ chức hoạt động xét tặng các giải thưởng và danh hiệu vinh dự nhà nước khác thuộc phạm vi quyền hạn của Bộ trưởng Bộ VHTTDL theo quy định của pháp luật.

Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt các kế hoạch, nội dung thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề; tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua sau khi đươc phê duyệt.

Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức sơ kết, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đề xuất các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ…

Về cơ cấu tổ chức, Vụ Thi đua, Khen thưởng gồm: Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng; công chức chuyên môn nghiệp vụ. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ VHTTDL và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ; có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ.

Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL được ban hành thay thế Quyết định số 3880/QĐ-BVHTTDL ngày 01/11/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua, Khen thưởng.

Quyết định cũng nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Xem toàn văn nội dung Quyết định tại đây

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×