Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật di sản văn hóa

03/10/2010 | 23:58

Ngày 21 tháng 9 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Nghị định do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 6/11/2010.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa được thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XII, Chính phủ có trách nhiệm ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản được giao trong Luật và hướng dẫn những nội dung cần thiết khác để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Mặt khác, do việc sửa đổi, bổ sung Luật, nên một số điều, khoản của Luật di sản văn hóa 2001 cũng được thay đổi, dẫn đến một số nội dung đã được quy định trong Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa cũng cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị định mới, với nội dung hợp nhất hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 2009 là hết sức cần thiết và là một trong những yếu tố tiên quyết đảm bảo tính khả thi của pháp luật về di sản văn hóa.

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP gồm 7 chương, 36 điều tập trung quy định chi tiết việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (6 điều); việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (7 điều); việc quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (10 điều); tổ chức và hoạt động của bảo tàng (5 điều); việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (2 điều). Trong mỗi phần đều quy định chi tiết nội dung quản lý nhà nước, trình tự thủ tục đăng ký, thẩm quyền cấp phép hoặc trách nhiệm của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật.

Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày ngày 06 tháng 11 năm 2010 và thay thế Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa.

Nghị định đã được soạn thảo theo đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tranh thủ được cao nhất sự đóng góp trí tuệ của các tổ chức, cá nhân, hướng tới mục tiêu đáp ứng và giải quyết hài hòa những yêu cầu cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn. Trong thời gian tới, việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 98/2008/NĐ-CP sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản văn hóa triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm cập nhật những quy định pháp luật mới nhất cho đội ngũ cán bộ hoạt động trên lĩnh vực di sản văn hóa tại các đơn vị, địa phương, đồng thời nhanh chóng đưa những quy định của pháp luật về di sản văn hóa đến với đông đảo công chúng, nhằm nâng cao nhận thức và thu hút được sự tham gia tích cực của toàn xã hội, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ có hiệu quả của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc./.

(nguồn dch.gov.vn)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×