Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quảng Ninh: Triển khai đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”

17/10/2018 | 16:00

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Công văn số 7557/UBND-GD ngày 15/10 về viêc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”.

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo như sau:

Ảnh minh họa. (Nguồn: laodong.vn)

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018, bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan về triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”, tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc triển khai Đề án, trình UBND tỉnh ban hành; tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên toàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025” huớng tới các mục tiêu chung: Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; Xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; Góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo./.

AV 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×