Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021

24/10/2018 | 16:56

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3727/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Theo đó, Đề án nhằm tạo chuyển biến căn bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội với ý nghĩa là thiết chế tự quản, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra là: Nâng cao hiểu biết pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; về vị trí, vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội; 100% hương ước, quy ước được rà soát, đánh giá, từng bước hoàn thiện về nội dung theo quy định của pháp luật; 90% công chức, người lao động theo dõi, phụ trách công tác thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; 75% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được tham dự lớp tập huấn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Hằng Đinh

.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×