Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phát triển văn hóa nông thôn gắn liền với việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

08/01/2010 | 23:31

Việc phát triển văn hóa nông thôn sẽ gắn liền với việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại phải bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp từng vùng, miền, từng dân tộc. Phát triển văn hoá nông thôn theo phương châm phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư địa phương là chính. Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ, có chính sách khuyến khích đầu tư, thu hút các nguồn lực xã hội hóa, huy động đóng góp của nhân dân để phát triển văn hóa nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 22/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020". Theo Đề án, việc phát triển văn hóa nông thôn trên cơ sở kế thừa những kết quả, thành tựu đã đạt được trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở nông thôn; cụ thể hóa thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gioa về xây dựng nông thông mới quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 Đề án bao gồm 4 nội dung chính, gồm: Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; nâng cao chất lượng làng văn hóa; thực hiện tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã ; hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn.

 Đề án cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2015, vùng đồng bằng có 50% người dân nông thôn tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao; 70% nhà văn hoá và khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 70% gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu "Gia đình văn hoá"; 60% làng giữ vững và phát huy danh hiệu "Làng văn hoá"; 80% nông dân được phổ biến pháp luật và các quy định về văn hoá; 90% cán bộ văn hoá, thể thao ở nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ.

 Mục tiêu này đối với miền núi, hải đảo, biên giới cụ thể là khoảng 30% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hoá, thể thao; 50% nhà văn hoá và khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 60% gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu "Gia đình văn hoá"; 50% làng giữ vững và phát huy danh hiệu "Làng văn hoá"; 70% nông dân được phổ biến pháp luật và các quy định về văn hoá; 80% cán bộ văn hoá, thể thao ở nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ.

 Đến giai đoạn năm 2020, phấn đấu 100% thôn có nhà văn hoá và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Để đạt những chỉ tiêu trên, cần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực này. Đề án cũng yêu cầu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thí điểm phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã từ 1-3 xã giai đoạn từ năm 2010-2012.

 

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ chính như:

- Gắn chỉ đạo triển khai thực hiện đề án này với chỉ đạo phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch hàng năm;

- Phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng và thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về văn hóa cho người dân ở nông thôn; chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, hệ thống thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, tuyên truyền phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Cụ thể hóa tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã; hướng dẫn xét, công nhận xã đạt tiêu chí phát triển văn hóa nông thông mới. Triển khai thí điểm xây dựng xã nông thôn mới về văn hóa tại 11 xã điểm thuộc “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” theo Thông báo số 238-TB/TW ngày 07/4/2009 của Ban chấp hành Trung ương Đảng


HCTC
(ảnh: VGP)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×