Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động mỹ thuật

05/01/2024 | 10:08

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2013/NĐ-CP gồm có: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật); Dự thảo Đề cương chi tiết Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 113/2013/NĐ-CP; Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định định 113/2013/NĐ-CP.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật, bao gồm: Thi sáng tác và triển lãm mỹ thuật; Trưng bày, mua bán, sao chép, đấu giá, giám định tác phẩm mỹ thuật; Tượng đài, tranh hoành tráng; Tác phẩm mỹ thuật ngoài trời; Trại sáng tác điêu khắc; Trại sáng tác mỹ thuật. Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động mỹ thuật tại Việt Nam.

Cụ thể, tại Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật nêu rõ, mục đích sửa đổi, bổ sung Nghị định nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất các quy định quản lý nhà nước của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP và các quy định của hệ thống văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo tính minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, tạo thuận lợi cho việc thực thi có hiệu quả, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động mỹ thuật; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực mỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Những mục tiêu cụ thể của việc xây dựng dự thảo Nghị định này gồm: Khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, đồng thời đảm bảo tính kế thừa của các quy định còn phù hợp của Nghị định; Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, đặc biệt là các bất cập trong thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia sáng tạo văn học, nghệ thuật phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc, đảm bảo môi trường mỹ thuật lành mạnh, đúng quy định pháp luật, ngăn chặn hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến hoạt động nghề nghiệp của những nghệ sỹ chân chính hoạt động nghệ thuật bằng năng lực và sự sáng tạo. Cùng với đó, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đãi ngộ nghệ sỹ, đội ngũ sáng tạo làm việc trong lĩnh vực mỹ  thuật; quy định về tổ chức thi, triển lãm mỹ thuật và cơ chế phân cấp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực mỹ thuật; Quy định chi tiết điều kiện  chuẩn bị đầu tư dự án và dự án đầu tư xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng trên cơ sở căn cứ Luật Xây dựng năm 2014.

Dự thảo Hồ sơ cũng nêu chi tiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Điều 3 (Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3, 4 các khái niệm về tượng đài, phù điêu hoành tráng, tác phẩm mỹ thuật có nội dung tôn giáo, tác phẩm mỹ thuật ngoài trời, triển lãm trên không gian mạng…); Điều 13 (Bổ sung các quy định tại khoản 1, khoản 2 về địa điểm tổ chức triển lãm, triển lãm trên không gian mạng); Điều 15 (Bổ sung quy định hồ sơ gửi trực tuyến tại khoản 1, 2, quy định đối với triển lãm trên không gian mạng tại Khoản 2); Điều 20 (Bổ sung quy định tại điểm b khoản 7: Xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng chưa có quy hoạch); Điều 21 (Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 để phù hợp với các quy định của Luật Xây dựng); Điều 23 (Sửa đổi bổ sung quy định về Hội đồng nghệ thuật tại điểm c, đ khoản 1);…

Thời gian lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho Dự thảo từ ngày 30/12/2023 - 30/01/2024.

>>> Chi tiết Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2013/NĐ-CP

PV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×