Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khoa học Công nghệ và Môi trường

05/02/2018 | 15:05

 

1.

Tổng số các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ quản lý:

31 

 

          - Đơn vị quản lý Nhà nước:

07

 

          - Đơn vị sự nghiệp:

24

2.

Nhân lực thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường:

 

 

Theo học hàm, học vị: - Giáo sư, Phó Giáo sư:

26

 

                                     - Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ:

74

 

                                   - Thạc sĩ:

216

 

                                   - Đại học:

62

3.

Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường:

 

3.1

Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp Nhà nước:

 

 

                                     - Đăng ký:

 

 

                                   - Phê duyệt:

 

3.2

Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp Bộ:

 

 

                                     - Đăng ký:

73

 

                                     - Phê duyệt:

26

3.3

Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp cơ sở:

122

3.4

Dự án bảo vệ môi trường:

 

 

                                     - Đăng ký:

05

 

                                   - Phê duyệt:

05

3.5

Dự án phát triển và ứng dụng công nghệ (Tăng cường tiềm lực nghiên cứu):

 

 

                                     - Đăng ký:

01

 

                                   - Phê duyệt:

01

3.6

Số sáng chế được cấp:

 

3.7

Số giải pháp hữu ích được cấp:

 

3.8

Số bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước:

374

3.9

Số bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế:

16

3.10

Số đề án nghiên cứu chính sách được phê duyệt:

 

3.11

Số văn bản pháp quy đã được ban hành:

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×