Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

04/03/2022 | 15:49

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Để thực hiện hiệu quả Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch này: Đạt 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố; Phấn đấu đạt 50% các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của trung ương và địa phương có chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình được phát sóng định kỳ; Đạt trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình; Những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe phấn đấu đạt 95%; Những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực phấn đấu đạt trên 80%; Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng phấn đấu đạt 90%; Đạt 95% xã, phường, thị trấn duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Đạt 90% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch; Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch; Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã nếu để xảy ra tình trạng bạo lực trong phạm vi quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các cấp triển khai thực hiện Chương trình này. Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại các bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh./.

Theo Cổng TTĐT Sơn La

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×