Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ VHTTDL năm 2022

20/05/2022 | 20:44

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ năm 2022.

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ VHTTDL năm 2022 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (nguồn: quanlynhanuoc.vn)

Kế hoạch được xây dựng và triển khai nhằm tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, tập trung thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch với định hướng xuyên suốt là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số và tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong năm 2022 đã được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đề ra.

Theo Kế hoạch, các mục tiêu cụ thể hướng tới, đó là: Hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022 tới cá nhân, tổ chức; 100% thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa đơn vị (chậm nhất thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 2022); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)….

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch đề ra các nội dung cần triển khai thực hiện, gồm: Xây dựng, phát triển nền tảng cho chuyển đổi số (Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển hạ tầng số, nền tảng số; Phát triển ứng dụng; Phát triển dữ liệu số; Bảo đảm an toàn thông tin mạng); Phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số (Duy trì và mở rộng hệ thống quản lý văn bản điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, duy trì hệ thống thông tin báo cáo của Bộ để kết nối, truyền dữ liệu đến hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; Hoàn thiện và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ tới các đơn vị được giao giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, liên thông hệ thống thông tin giải quyết TTHC  với hệ thống hải quan một cửa Quốc gia và Cổng dịch vụ công Quốc gia).

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Bộ VHTTDL giao Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời, chỉ đạo, điều phối hoạt động trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Cùng với đó, Bộ VHTTDL giao Trung tâm Công nghệ thông tin (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu triển khai các nhiệm vụ cụ thể được phân công trong Kế hoạch; Tiến hành định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu cân đối nguồn kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Thủ trưởng Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nội dung kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hàng quý (thời gian chốt số liệu báo cáo Quý I từ 15/12 năm trước tới 14/3 năm sau, Quý II từ 15/3 - 14/6, Quý III từ 15/6 - 14/9, Quý IV từ 15/9 - 14/12), gửi Trung tâm Công nghệ thông tin chậm nhất vào ngày 25 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định./.   

PV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×