Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng trong Đảng

04/12/2017 | 17:04

Ngày 22/11, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 48-HD/ĐU về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng trong Đảng hàng năm.

Theo đó, tài liệu hướng dẫn gồm 3 phần: phần I- Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên; Phần II- Khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên; Phần III-Tổ chức thực hiện.

Trong đó, phần Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên nhằm hai mục đích, yêu cầu: 1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức  đảng, đảng viên nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, làm căn cứ thực hiện công tác cán bộ, đảng viên; 2. Các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất. Nội dung bao gồm: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình và Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. 

Việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo Mục 2, Chương III- Hướng dẫn số 09-HD/TW ngày 05/6/2017; Quyết định số 267-QĐ/TW ngày 03/11/2014 của Ban Bí thư về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư và Công văn số 8113-CV/BTCTW ngày 25/12/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 267-QĐ của Ban Bí thư về khen thưởng trong Đảng.

Theo quy định trên, việc khen thưởng trong Đảng không tặng thưởng nhiều hình thức khen cho một thành tích đạt được.

Căn cứ Hướng dẫn này, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch kiểm điểm và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới tổ chức kiểm điểm và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để triển khai đồng bộ với kiểm điểm lãnh đạo, quản lý đơn vị và đánh giá tổ chức đoàn thể, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại và công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, gửi hồ sơ về Văn phòng Đảng uỷ Bộ trước ngày 20/12/2017.

Yêu cầu gửi kèm theo các văn bản:

1) Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 (nội dung báo cáo theo đề cương gợi ý đính kèm).

2) Báo cáo Kiểm điểm của ban Thường vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ (ở những nơi tổ chức đảng chưa có Ban Thường vụ).

3) Báo cáo kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo Mẫu 03-HD, 04-HD, 05-HD và mẫu 06-HD

 

Văn bản gửi kèm theo: 

Hướng dẫn Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức  đảng, đảng viên

Mẫu đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên

Mẫu danh sách tập thể đề nghị xét thưởng

Mẫu danh sách tập cá nhân đề nghị xét thưởng

 

Ngọc Ánh

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×