Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hòa Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

07/12/2021 | 15:33

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, ngày 22/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, tập trung vào 08 nhiệm vụ trọng tâm gồm có: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác gia đình trong tình hình mới. Huy động các nguồn lực và sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn tỉnh. Triển khai kịp thời có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; lồng ghép công tác gia đình với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” gắn với nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"…

Xây dựng cơ chế, chính sách về công tác gia đình như: khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình; cơ chế chính sách huy động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư, các dòng họ, cá nhân tham gia hỗ trợ tạo điều kiện thực hiện công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ các hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ yếu thế phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới; nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình; đầu tư cho nghiên cứu, hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực gia đình. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác gia đình gắn với hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10); Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Phát động các cuộc thi sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề gia đình để tuyên truyền giới thiệu gương người tốt, việc tốt và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, tranh ảnh, video clip tuyên truyền có nội dung liên quan.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình. Thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, các chính sách về giáo dục, y tế, bảo vệ chăm sóc trẻ em và người cao tuổi; tạo điều kiện cho mọi gia đình tiếp cận được các dịch vụ và phúc lợi xã hội. Tạo điều kiện để phát triển các loại hình kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ các gia đình áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất lao động, từng bước nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác gia đình. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới và các văn bản có liên quan. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp. Thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình; thực hiện bình đẳng giới; triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mạng lưới dịch vụ công đảm bảo hỗ trợ gia đình và các thành viên gia đình khi bị bạo lực gia đình.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong công tác gia đình. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, gương điển hình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, đồng thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm pháp luật về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác gia đình; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, cung cấp các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại; chú trọng nâng cao giá trị đạo đức, giáo dục lối sống đối với các thành viên trong gia đình để mọi người dân phát triển toàn diện, có sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực để hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình./.

Theo Cổng TTĐT Hòa Bình

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×