Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

dự kiến Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2010

25/09/2009 | 07:00

dự kiến Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2010

Theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch năm 2010; Sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá, Đánh giá chương trình đầu tư, phát triển hạ tầng Du lịch; Chương trình hành động Quốc gia về Du lịch và chương trình xúc tiến Du lịch;  Tổng kết 10 năm phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống Văn hoá".

Dự kiến tổ chức Hội nghị vào ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2009 tại thành phố Đà Nẵng.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

1. Chủ động tiến hành công tác tổng kết năm 2009 và xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2010 của đơn vị. Việc tổ chức công tác tổng kết cần đánh giá ngắn gọn, tập trung làm rõ những thành tích nổi bật và những hạn chế, khuyết điểm; nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

2. Tổ chức đánh giá công tác thi đua - khen thưởng năm 2009 theo đúng quy định.

3. Thực hiện nghiêm túc công tác và tiến độ báo cáo tổng kết (sẽ có hướng dẫn sau).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch biết và triển khai thực hiện. Hội nghị Tổng kết của Bộ sẽ có giấy mời sau./.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×