Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Di Sản Văn hóa

06/02/2018 | 09:18

.


1.

Tổng số bảo tàng:

159

 

- Bảo tàng quốc gia (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch):

04

 

- Bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành và tương đương:

07

 

- Bảo tàng chuyên ngành thuộc đơn vị trực thuộc Bộ, ngành và tương đương:

34

 

- Bảo tàng cấp tỉnh:

80

 

- Bảo tàng ngoài công lập:

34

2.

Tổng số hiện vật có trong các bảo tàng:

Trên 3 triệu

3.

Tổng số di tích được xếp hạng trong năm 2017:

55

 

- Di tích lịch sử:

27

 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật:

15

 

- Di tích khảo cổ:

07

 

- Di tích danh lam thắng cảnh:

06

4.

Tổng số di tích Quốc gia đã được xếp hạng tính đến 31/12/2017:

3.447

 

- Di tích lịch sử:

1.603

 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật:

1.594

 

- Di tích khảo cổ:

99

 

- Di tích danh lam thắng cảnh:

151

5.

Tổng số di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng trong năm 2017:

10

6.

Tổng số di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng

95

7.

Tổng số bảo vật quốc gia được công nhận trong năm 2017

24

8.

Tổng số bảo vật quốc gia

142

9.

Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2017

37

10.

Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

228

11.

Tổng số di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh trong năm 2017 trong đó:

02

 

- Di sản văn hóa và thiên nhiên

0

 

- Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

02

12.

Tổng số di sản văn hóa được UNESCO ghi danh trong đó:

26

 

- Di sản văn hóa và thiên nhiên

08

 

- Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

12

 

- Di sản tư liệu

06

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×