Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

07/08/2019 | 16:48

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 2491/QĐ-BVHTTDL về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kế hoạch gồm 3 phần: Mục đích, yêu cầu; Nội dung và Tổ chức thực hiện.

Ở phần I, Mục đích Kế hoạch nhằm tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức cơ quan đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10 nhằm nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Bộ VHTTDL.

Mục Yêu cầu của Kế hoạch nêu rõ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Bộ VHTTDL phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công theo quy định của pháp luật và trong kế hoạch này, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng; bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp - Ảnh 1.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ (ảnh minh họa TTXVN)

Phần II, Nội dung Kế hoạch gồm 4 mục, trong đó nêu rõ, Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị số 10; xây dựng và chỉ đạo thực hiện thường xuyên những nhiệm vụ sau: Tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 10 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; Chấn chỉ công tác quản lý, thực hiện nghiệm Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử của Bộ VHTTDL, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân doanh nghiệp, đảm bảo dứt điểm, kịp thời; Xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc; Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật tiếp công dân và Nội quy, quy chế tiếp công dân của Bộ VHTTDL…

Trong Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện sửa đổi, bổ sung quy chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, đường dây nóng, và tiếp nhận, xử lý giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Nội dung Kế hoạch cũng nêu rõ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Trong Tổ chức, thực hiện, Kế hoạch yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, trong đó chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý về Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng Bộ.

Văn phòng Bộ chủ trì với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị và các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tham mưu Bán Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành VHTTDL vững vàng về chính trị, tư tưởng; trong sáng về đạo đức, lối sống; thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

Phần Tổ chức thực hiện cũng nêu rõ, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch cũng nêu các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ thực hiện tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 10 và giao Thanh tra Bộ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch./.

Hà An

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×