Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

16/12/2021 | 14:31

Ngày 15/12, Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 3279/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Kế hoạch nhằm tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương ban hành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tìm nguyên nhân và kiến nghị xử lý, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành.

Theo đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Cụ thể, tiếp tục triển khai các quy định có liên quan của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật trên.

Đồng thời, kiểm tra việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được giao tham mưu quản lý nhà nước hiện còn hiệu lực (toàn bộ hoặc một phần) để phục vụ công tác quản lý nhà nước và xây dựng pháp luật của ngành. Phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, xử lý kết quả rà soát, kiến nghị xây dựng mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phạm vi tham mưu quản lý nhà nước để hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hệ thống hóa các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; rà soát các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch so với các điều ước quốc tế, trong đó tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch có liên quan đến các cam kết tại Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA, Hiệp định RCEP và rà soát pháp luật Việt Nam theo cam kết với WTO, ASEAN, các Điều ước quốc tế khác. Bên cạnh đó, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác có liên quan… Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch để hoàn thiện hệ thống pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan khi có văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên mới được ban hành để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật; Rà soát, cập nhật thường xuyên Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL...

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giúp UBND cấp tỉnh tổ chức rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Việc triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát sẽ giúp hệ thống hoá, kịp thời phát hiện những văn bản còn chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn để kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung; định kỳ lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch còn hiệu lực, hết hiệu lực pháp luật.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×