Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

17/01/2011 | 13:54

(VP)-Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011

Thông tư gồm có 8 Điều, tập trung điều chỉnh những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tập trung nêu rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Thông tư, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (Điều 1)

2. Quy định về việc lập và gửi hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (Điều 2 và Điều 3)

3. !uy định về việc thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia. (Điều 4, Điều 5 và Điều 6)

4. Quy định về việc trình Thủ tướng Chính phủ Hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. (Điều 7)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. (Điều 8)

Triển khai thực hiện quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009, Thông tư ra đời đã xác lập cơ sở pháp lý thuận lợi giúp cho tổ chức, cá nhân có điều kiện đề nghị công nhận và phát huy giá trị đối với những hiện vật có giá trị đặc biệt do mình sở hữu và quản lý hợp pháp.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×