Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban hành Quy chế xây dựng Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 – 2010

22/10/2009 | 16:44

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 – 2010. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2009

Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia được xây dựng trên cơ sở Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001 – 2010, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam 1995 – 2010. Mục tiêu của Chương trình nhằm tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam ở trong và ngoài nước, nâng cao nhận thức về du lịch, thu hút khách du lịch và đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

Căn cứ vào các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia hàng năm.

Quy chế này được áp dụng đối với cơ quan phê duyệt Chương trình (Bộ Văn hóa, Thể tháo và Du lịch); các đơn viẹn chủ trì chương trình là các tổ chức xúc tiến du lịch thuộc: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan ngang Bộ, Hiệp hội chuyên ngành du lịch có đề án xúc tiến du lịch tham gia Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia (sau đây gọi tắt là Chương trình), được thẩm định và hỗ trợ kinh phía thực hiện theo quy định tại Quy chế này; các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình( các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch).

Chương trình phải đảm bảo nguyên tắc kết hợp các hoạt động xúc tiến du lịch với các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kinh tế, đối ngoại và văn hóa của Việt Nam ở trong và ngoài nước, trên cùng một đị bàn, quốc gia, khu vực vàđa dạng hóa, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến du lịch, không trùng lặp.

Quy chế đã quy định các nội dung Chương trình được hỗ trợ kinh phí như: Xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam thông qua các phương tiện truyền thông trong nước và ngoài nước, xuất bản các ấn phẩm, vật phẩm phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tổ chức hoặc tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam ở trong và ngoài nước như: hội trợ, triển lãm, khảo sát phát triển sản phẩm du lịch...; tổ chức hoạt tham gia các hội nghị, hội thảo, hội thi chuyên ngành và các sự kiện du lịch khác ở trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam...

Ngoài ra, Quy chế còn quy định chi tiết về đơn vị chủ trì chương trình; đơn vị tham gia thực hiện chương trình; kinh phí thực hiện chương trình; mức hỗ trợ kinh phí; xây dựng và thẩm định chương trình; tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2009./.

(Theo CPV)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×