Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

31/07/2013 | 09:24

(VP) - Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã ký Quyết định số 167/QĐ-BCĐNNDL ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về phát triển du lịch trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp, cơ chế, chính sách về phát triển du lịch; giải quyết những vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành và địa phương.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch…

Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo sẽ họp định kỳ 6 tháng một lần. Trường hợp cần thiết Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường hoặc phiên họp mở rộng.

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 420/QĐ - TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×