Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"

13/06/2022 | 14:17

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1287/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030".

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Đề án.

Đây cũng là căn cứ để các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện triển khai Đề án.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: dangcongsan.vn

Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể bao gồm: Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số; Chỉ đạo hệ thống thư viện các cấp phối hợp với hệ thống các thiết chế văn hóa tổ chức hiệu quả Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm; Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; tổ chức, triển khai các phong trào, các hoạt động khuyến đọc, khuyến học, tuyên truyền, phổ biến thông tin, tri thức cho người dân bằng nhiều hình thức, chú trọng tới hình thức trực quan sinh động (các cuộc thi, trưng bày giới thiệu, triển lãm, tuyên truyền vận động…) góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy học tập suốt đời của người dân; Xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai hiệu quả hoạt động xây dựng xã hội học tập trong cả nước; Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc trong các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người dân; Từng bước củng cố, nâng cấp, hoàn thiện và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số tại các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch để đẩy nhanh việc chuyển đổi số, kết hợp đổi mới phương thức, mô hình hoạt động và cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ số phục vụ quá trình tìm kiếm và sử dụng thông tin, tri thức của người dân; Tăng cường hợp tác trong tạo lập, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tạo dựng nguồn lực, tài nguyên thông tin, phục vụ các mục tiêu xây dựng xã hội học tập; Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng hợp hằng năm, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án trong trường hợp cần thiết./.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×