Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

07/08/2013 | 23:58

(VP) - Ngày 06/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1319/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt các nhóm dự án thành phần của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nhưng trước khi có quyết định phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành có liên quan. Riêng đối với các dự án tu bổ, tôn tạo và phục dựng các hạng mục di tích gốc phải thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết các nhóm dự án thành phần của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ VHTTDL.

Về cơ chế đấu thầu:
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ thực hiện theo các quy định hiện hành theo Luật đấu thầu. Đối với những trường hợp đặc biệt cần áp dụng hình thức chỉ định thầu, cho từng dự án, từng công trình cụ thể, nếu thực sự cần thiết và cấp bách thì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Về tổ chức lễ hội: Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 465/TTg-KGVX ngày 01/4/2009 báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL để tổ chức triển khai thực hiện.

Về cơ chế hỗ trợ và thu hút vốn đầu tư:
Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm cho tỉnh Phú Thọ để thực hiện nhiệm vụ đầu tư các dự án thuộc Khu di tích lịch sử Đề Hùng theo Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày 30/3/2004. G iao UBND tỉnh Phú Thọ chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dưng phương án huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện các dự án thuộc quy hoạch.

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL chỉ đạo và hướng dẫn UBND tỉnh Phú Thọ về mặt chuyên môn, theo dõi, giám sát đảm bảo các dự án tu bổ tôn tạo di tích; phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ trong việc phê duyệt các quy hoạch chi tiết các nhóm dự án, phê duyệt các dự án thành phần phù hợp với quy định của Luậ di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài Chính, Bộ Ngoại Giao chỉ đạo, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất lựa chọn danh mục các dự án đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn hàng năm và theo từng giai đoạn; xác định mức hỗ trợ từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ…

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×