Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bắc Kạn: Tổ chức tốt công tác phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

24/06/2021 | 14:28

Trong những năm qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cơ bản đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

Bắc Kạn: Tổ chức tốt công tác phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 1.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có liên quan đến quyền tác giả đều chấp hành tốt khi sử dụng tác phẩm.

Theo báo cáo sơ kết 3 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, công tác thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng từ cấp tỉnh đến cơ sở trong việc hướng dẫn tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Trên cơ sở định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan: Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan; hướng dẫn các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

Các sở, ngành cũng đã tổ chức tốt công tác phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, giáo dục pháp luật, công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Triển khai tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan; mở chuyên mục giới thiệu pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, Luật Sở hữu trí tuệ; tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan. Kết quả cho thấy, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa… đã nghiêm túc thực hiện các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan khi sử dụng các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình; các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đều có thông báo và được cơ quan quản lý cho phép, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến quyền tác giả chấp hành tốt khi sử dụng tác phẩm.

Hằng năm, thông qua các lớp tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa cho các học viên là cán bộ quản lý văn hóa cấp tỉnh, huyện và cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn cũng đã góp phần nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác quản lý, thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu các tác phẩm, sản phẩm. Tăng cường hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Tổ chức hướng dẫn các cá nhân, tổ chức trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan./.

Theo backan.gov.vn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×