Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp

17/10/2011 | 10:10

(VP)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” với mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 70% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hoá, 100% địa phương (có khu công nghiệp) hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ công nhân. Phấn đấu 50% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và 50% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Các chỉ tiêu trên sẽ tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao để đến năm 2020, 100% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hoá. Lượng công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao được nâng lên 70%, đặc biệt là số “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” nâng lên 80%.  

Để đạt các mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức phát động, đăng ký thi đua xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các địa phương (có khu công nghiệp).  

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm và các chế độ an sinh xã hội đối với công nhân. Thực hiện nghiêm việc phê duyệt phát triển các khu công nghiệp phải có quy hoạch xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, xã hội phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp. Chủ các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa của công nhân.  

Bên cạnh đó, xây dựng các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chủ động xây dựng đời sống văn hóa công nhân.  

Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; hướng dẫn trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”.  

Chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý II/2012.  

Đồng thời chỉ đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân ; nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân và nhân dân trên địa bàn.  

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×