Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vĩnh Long: Tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực hoạt động văn hóa

22/02/2024 | 15:14

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Kế hoạch xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh duy trì có trên 95% hộ gia đình văn hóa, đến năm 2030, tỷ lệ hộ gia đình được duy trì và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ 99% trở lên.

Đến 2030, tỷ lệ ấp, khóm, khu được duy trì và giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” từ 99% trở lên; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn và duy trì, giữ vững danh hiệu văn hóa từ 99% trở lên; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có công trình văn hóa tăng từ 85% (năm 2025) lên 100%; 100% huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa- thông tin và thể thao cấp huyện, thư viện, sân vận động.

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% các địa phương cấp huyện có di sản văn hóa vật thể và phi vật thể xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp vốn có ở địa phương…

Theo Báo Vĩnh Long

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×