Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Việc thực hiện quy ước đã góp phần định hướng và giữ gìn nếp sống văn hóa của người dân

03/12/2019 | 11:07

Sở VHTTDL Bình Dương đã có Báo cáo Kết quả triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước năm 2019.

Việc thực hiện quy ước đã góp phần định hướng và giữ gìn nếp sống văn hóa của người dân - Ảnh 1.

Báo cáo Kết quả triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019, công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng thực hiện quy ước đã được tiến hành thông qua các hội nghị, các cuộc họp dân, sinh hoạt câu lạc bộ, tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông, các khẩu hiệu, pano, áp phích và một số đợt thông tin tuyên truyền cổ động, lưu động. Đặc biệt công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; Khu phố, ấp văn hóa; Khu nhà trọ văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị được Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác Gia đình các cấp quan tâm; Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được các địa phương tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

Đã có 6.774 cuộc tuyên truyền với khoảng 297.300 lượt người tham dự được tổ chức trong năm 2019, phát thanh trên Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở được 35.013 giờ.

Việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa thực hiện nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn và quy trình, gắn với các quy định trong quy ước của địa phương. Việc xây dựng quy ước trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa ở địa phương ngày càng chặt chẽ, đời sống kinh tế được ổn định và từng bước phát triển, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân lành mạnh, phong phú, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chuyển biến tích cực.

Qua quá trình thực hiện quy ước ở cộng đồng dân cư đã góp phần định hướng và giữ gìn nếp sống văn hóa của người dân. Nội dung các bản quy ước của khu phố, ấp đã đề ra các biện pháp, phương thức thích hợp giúp dân cư trên địa bàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân; động viên và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân; bảo đảm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong, mỹ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng và phát huy tình làng nghĩa xóm, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước.

Việc tổ chức thực hiện quy ước được nhân dân đồng tình ủng hộ và được lồng ghép với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các phong trào và cuộc vận động như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước, Sở VHTTDL đã đề ra các giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc xây dựng, duy trì và thực hiện quy ước; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý và thực hiện quy ước các cấp; ...

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×