Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước

19/03/2015 | 08:18

Là chủ đề buổi sinh hoạt chuyên đề cấp ủy Quý I/2015 do Đảng Bộ Bộ VHTTDL tổ chức vào sáng ngày 17/3/2015, tại Hội trường C6, trụ sở Bộ VHTTDL (số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng chí là cấp ủy viên các cấp của 76 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL và cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tham mưu của Bộ.

 
Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận văn học nghệ thuật Trung ương đã trình bày các luận điểm về tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước.

 Theo GS,TS Đinh Xuân Dũng, tại Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII- 1998) về “Xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” Đảng đã xác định “Văn hoá là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển”. Nhưng nhiều năm qua, hầu như không có ai làm rõ, bàn sâu, tập trung suy nghĩ về luận điểm này. Sau 13 năm, trong cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và trong báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Luận điểm này lại tiếp tục được khẳng định “Văn hoá là sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển”. Nhận rõ tầm quan trọng, ý nghĩa sâu xa của nó, gần đây nhất, Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 (Hội nghị Trung ương 9 khoá X) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, luận điểm này lại được nhấn mạnh trong mục tiêu chung định hướng và xây dựng văn hoá, con người Việt Nam “Văn hoá thực sự là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.

GS.TS Đinh Xuân Dũng cho biết, sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững của dân tộc là sức sáng tạo của con người, là tổng thể các giá trị do con người sáng tạo ra, là các giá trị vật chất và tinh thần, là trình độ, năng lực hoạt động sống của người và thể hiện sinh động chính bản thân sự phát triển của con người.cộng đồng dân tộc....


GS,TS Đinh Xuân Dũng trình bày tại buổi sinh hoạt

Buổi sinh hoạt chuyên đề là hoạt động nằm trong chương trình hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Là dịp để mỗi cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trách nhiệm hơn nữa trong việc tích cực triển khai nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thiết thực đưa Nghị quyết số 33-NQ/TW đi vào cuộc sống.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×