Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

05/04/2019 | 11:29

Ngày 4/4/2019, Đoàn công tác của Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Vũ Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", cán bộ đảng viên ở các chi bộ, các phòng, khoa chuyên môn Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc tham gia tiếp thu các nội dung học tập, quán triệt với tinh thần nghiêm túc. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong cán bộ viên chức, đảng viên và học sinh – sinh viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, làm cho mọi người thấm nhuần truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc.

Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện 6 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết, Nhà trường đã tập trung xây dựng con người Thái Nguyên phát triển toàn diện, tham gia các cuộc thi do thành ủy và các tổ chức phát động như: Cuộc thi viết "Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ Thái Nguyên"; "Tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển"; "Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước"... tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề về pháp luật theo các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý về quyền và nghĩa vụ của công chức, người lao động nhân ngày pháp luật Việt Nam... Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tốt",100% gia đình cán bộ, đảng viên trong nhà trường đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều đồng chí đạt thành tích cao trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được nhà trường chú trọng và coi đây là nhân tố, tiền đề để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, viên chức, học sinh sinh viên có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức chấp hành pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, tăng cường giáo dục, tuyên truyền, bảo tồn phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ giảng viên sưu tầm giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc phục vụ cho công tác truyền dạy, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động thực hành, trình diễn truyền thống văn hóa thông qua hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn.... Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng và hoàn thiện thị trường văn hóa, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên đi thực tế, thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp; tạo cơ hội cho học sinh sinh viên tiếp cận cơ sở các cơ quan đơn vị văn hóa nghệ thuật, các doanh nghiệp du lịch, bảo đảm tỷ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường làm đúng nghề... Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, chủ động ứng phó với những tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Thực hiện đầy đủ 4 giải pháp nêu trong nghị quyết, Đảng ủy Nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người cán bộ, đảng viên, HSSV về vị trí vai trò của sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa, con người; Làm tốt công tác đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế...; Quá trình xây dựng, phát triển, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa được chú trọng, thực hiện tốt chính sách phát hiện, bồi dưỡng tài năng; đãi ngộ tôn vinh cán bộ trong lĩnh vực văn hóa , nghệ thuật, đầu tư cơ sở hạ tầng, âm thanh ánh sáng phục vụ phát triển công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật. Có chính sách hỗ trợ đối với công tác nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển văn hóa con người.

Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao bổ ích, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hưởng thụ văn hóa, hòa nhập với cộng đồng và bảo vệ bản sắc văn hóa vốn có ở địa phương; đấu tranh phê phán đẩy lùi cái xấu, cái ác, lạc hậu, chống các quan điểm sai trái tác động, ảnh hưởng đến xây dựng văn hóa, làm tha hóa con người. Xây dựng phát triển văn nghệ quần chúng, hướng dẫn khuyến khích cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Yến Nga

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×