Phổ biến pháp luật

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trợ cấp hàng tháng cho người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

09/05/2010 | 07:00

Những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Đây là nội dung của Quyết định 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010.

Quyết định này quy định trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hết hạn hưởng trợ cấp, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 1/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

Các đối tượng trên khi hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) thì được trợ cấp hàng tháng.

Những người thuộc trên mà đã hết tuổi lao động trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2010) thì được hưởng trợ cấp từ ngày 1/5/2010.

Được hưởng trợ cấp hàng tháng và bảo hiểm y tế

Mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng trên bằng mức trợ cấp đang hưởng của đối tượng quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ và được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ. Cụ thể, theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, mức trợ cấp hàng tháng là 100.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, người hưởng trợ cấp hàng tháng còn được hưởng bảo hiểm y tế; khi chết, người lo mai táng được hưởng tiền mai táng phí.

Các quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 1/5/2010.

(nguồn VGP News)

Đây là nội dung của Quyết định 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010.

Quyết định này quy định trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hết hạn hưởng trợ cấp, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 1/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

Các đối tượng trên khi hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) thì được trợ cấp hàng tháng.

Những người thuộc trên mà đã hết tuổi lao động trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2010) thì được hưởng trợ cấp từ ngày 1/5/2010.

Được hưởng trợ cấp hàng tháng và bảo hiểm y tế

Mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng trên bằng mức trợ cấp đang hưởng của đối tượng quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ và được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ. Cụ thể, theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, mức trợ cấp hàng tháng là 100.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, người hưởng trợ cấp hàng tháng còn được hưởng bảo hiểm y tế; khi chết, người lo mai táng được hưởng tiền mai táng phí.

Các quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 1/5/2010.

(theo VGP News)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×