Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai toàn diện Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

21/03/2010 | 21:12

Trong quý II/2010 các Bộ, ngành, địa phương cần hoàn thành rà soát các văn bản và kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định trái với Luật Cơ quan đại diện CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài (gọi là Luật Cơ quan đại diện).

Chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện Luật Cơ quan đại diện được ban hành hôm nay (19/3) nêu rõ yêu cầu trên.

Bộ Ngoại giao quyết định cơ cấu tổ chức, nhân sự cơ quan đại diện

Cũng trong quý II/2010, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì xây dựng và ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của từng cơ quan đại diện; hướng dẫn về tiêu chuẩn cán bộ, công chức, bao gồm tất cả các chức danh là thành viên cơ quan đại diện, kể cả cán bộ biệt phái được cử đi công tác tại cơ quan đại diện.

Bộ Ngoại giao được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ quyết định cơ cấu tổ chức và nhân sự cụ thể của từng cơ quan đại diện đã được thành lập.

Trường hợp có liên quan đến cán bộ biệt phái, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định sau khi đã thống nhất với cơ quan hữu quan theo quy định.

Thống nhất quản lý tài sản, trang thiết bị

 

Triển khai thực hiện Luật Cơ quan đại diện, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 23/2010/NĐ-CP ngày 12/3/2010 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 30/2010/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao từ năm 2011, chủ trì đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ các đề án, dự án thuê, mua trụ sở, nhà ở cho tất cả cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện, kể cả cán bộ biệt phái và tổ chức thực hiện các đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai thực hiện việc phân bổ kinh phí cho cơ quan đại diện từ năm 2011.

Các Bộ, ngành có cán bộ biệt phái tại cơ quan đại diện sẽ tiếp tục thực hiện các đề án, dự án về việc mua, thuê trụ sở làm việc cho cán bộ biệt phái tại một số cơ quan đại diện đang được triển khai trong năm 2010, sau khi có ý kiến thống nhất với Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng cũng chỉ thị Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan chậm nhất đến hết quý IV/2010 hoàn thành công việc kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất, số kinh phí còn dư đã được cấp riêng tính đến ngày 31/12/2010 cho cán bộ biệt phái của cơ quan đại diện để thống nhất quản lý và sử dụng từ năm 2011. 

 

Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài được thông qua tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII, có hiệu lực thi hành từ ngày 2/9/2009.

Luật gồm 6 Chương, 36 Điều, quy định một cách toàn diện về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhằm tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Đảng, Quốc hội, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân; phát huy sức mạnh của ngoại giao toàn diện, nâng cao vị thế, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện và thành viên cơ quan; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đại diện; bảo đảm tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất, an toàn, an ninh cho cơ quan đại diện và các thành viên cơ quan đại diện.

Theo chinhphu.vn

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×