Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai một số nội dung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

14/11/2022 | 16:17

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4500/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở VHTTTT&DL; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổng kết năm 2022 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các Sở đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch PBGDPL Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 3114/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời tiến hành Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2022 và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/11/2022 (Theo mẫu tại Phụ lục 2 Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-BVHTTDL ngày 04/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đồng thời xây dựng Kế hoạch PBGDPL năm 2023. Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ gửi Kế hoạch PBGDPL năm 2023, rà soát, đề xuất nhu cầu bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị mình về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 05/12/2022 (Theo mẫu tại Phụ lục 1 Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-BVHTTDL ngày 04/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong đó, kế hoạch làm rõ một số nội dung như sau:

Tập trung nguồn lực để tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tác PBGDPL tại: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"; Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật".

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm: (i) về nội dung: tập trung phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật mới thông qua năm 2022 và năm 2023, các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; (ii) về hình thức, phương thức: tổ chức truyền thông từ sớm, từ xa các dự thảo chính sách, pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch có tác động lớn đến xã hội, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, vận hành có hiệu quả Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của cơ quan, đơn vị, khai thác triệt để các ứng dụng, phần mềm có tính năng trực tuyến, tương tác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội; (iii) về đối tượng, địa bàn: phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở, trong đó cần và trước hết với công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên, thuyết minh viên, hướng dẫn viên thuộc phạm vi quản lý; (iv) về trọng tâm: tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam thiết thực; chủ động, linh hoạt áp dụng các cách làm, mô hình hay, sáng tạo, có hiệu quả trong PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương./.

PV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×