Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XI

20/06/2014 | 11:14

Sáng ngày 19/6/214, Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014) của Ban Chấp hành trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì cuộc họp

Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đại diện Lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, ngày 09/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các đề án, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc xây dựng Chương trình hành động để triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, đồng thời với nhiệm vụ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Hiến pháp năm 2013, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã góp ý về danh mục rà soát văn bản và kế hoạch triển khai xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, các ý kiến góp ý tập trung vào các nội dung:  Việc triển khai xây dựng danh mục các đề án, văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI cần giao 1 đơn vị làm đầu mối tổng hợp; Tập trung rà soát, đề xuất xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật về từng lĩnh vực chuyên ngành do Bộ quản lý và các Bộ, ngành khác có liên quan phục vụ xây dựng Chương trình hành động của Bộ VHTTDL để triển khai Nghị quyết của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức nghiên cứu Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hiến pháp năm 2013, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Giao Vụ Pháp chế tham mưu xây dựng văn bản trình lãnh đạo Bộ ký gửi các đơn vị rà soát, thống kê việc đăng ký đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thể chế hóa Nghị quyết số 33/NQ-TW và Hiến pháp năm 2013. Thời hạn đề xuất về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 28/6/2014 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đình Hiếu

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×