Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đặc thù cho lĩnh vực du lịch

19/03/2019 | 16:32

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương theo Công văn số 708/VPCP-QHĐP ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị như sau:

"Đề nghị nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đặc thù cho lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đầu tư cho hạ tầng du lịch; có chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn văn hóa và phát triển loại hình du lịch cộng đồng; triển khai quy định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và bố trí kinh phí hỗ trợ ban đầu để hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn" (Câu số 4).

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 636/BVHTTDL-VP ngày 22/2/2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

1. Về xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đặc thù cho lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đầu tư cho hạ tầng du lịch

Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chính phủ ban hành Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 06/10/2017 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo đó ngành Du lịch cần tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện một số đề án trọng tâm để bảo đảm du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt 03 đề án trọng tâm: (1) Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn"; (2) Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025; (3) Thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Du lịch. Các đề án này mang ý nghĩa tiền đề để phát huy thế mạnh và dư địa phát triển, tăng cường sự phối hợp liên ngành, liên vùng, tạo cơ chế chính sách phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng trong việc rà soát, sắp xếp lại nguồn lực, cải thiện những vấn đề còn tồn tại và hạn chế của ngành du lịch, tăng cường sự phối hợp liên ngành; tạo cơ chế tài chính, thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch tại các khu du lịch quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng chương trình mục tiêu hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 30.664,551 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 35.000 tỷ đồng). Mục tiêu của chương trình nhằm bảo đảm cơ bản đồng bộ về kết cấu hạ tầng cho 3-5 khu du lịch quốc gia, góp phần tạo thuận lợi cho du khách cũng như thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Hỗ trợ đầu tư giao thông, tạo thuận lợi để tiếp cận một số hạ tầng cơ bản và hạ tầng du lịch của 30 khu, điểm du lịch quốc gia.

2. Về chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn văn hóa và phát triển loại hình du lịch cộng đồng

Để hỗ trợ cho công tác bảo tồn văn hóa và phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017. Theo đó, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa đã hỗ trợ các địa phương kinh phí thực hiện dự án Bảo tồn và phát huy giá trị các làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu, nhằm nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời tạo điểm du lịch thu hút khách tới thăm quam và tìm hiểu văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Việc triển khai quy định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và bố trí kinh phí hỗ trợ ban đầu để hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn

Đối với việc triển khai quy định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và bố trí kinh phí hỗ trợ ban đầu để hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn, đề nghị Tỉnh nghiên cứu Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để có đề xuất cụ thể phù hợp với mục tiêu, tiêu chí hoạt động của Quỹ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình để biết./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×