Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về đề nghị có giải pháp sớm chấn chỉnh tình trạng đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp

28/02/2020 | 08:37

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 707/VPCP-QHĐP ngày 01/02/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp ngày càng nhiều, đề nghị có giải pháp sớm chấn chỉnh vấn đề này.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 808/BVHTTDL-VP ngày 26 tháng 02 năm 2020 về nội dung kiến nghị của cử tri, như sau:

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Trong những năm qua, công tác xây dựng con người Việt Nam mà trọng tâm là đạo đức, lối sống được quan tâm, triển khai ở hầu hết các cấp, các ngành với các chuẩn mực cụ thể. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn, phát huy thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động thể hiện đạo lý, tình thương, lòng nhân ái của con người và dân tộc Việt Nam: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, khuyến học khuyến tài, các hoạt động nhân đạo, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ người nghèo khó, giúp đỡ trẻ em khó khăn, tàn tật, những người lớn tuổi cô đơn, nạn nhân chất độc da cam, hiến đất làm đường, xây dựng trường học, các công trình văn hóa...

Tuy nhiên, trong bối cảnh tác động nhiều chiều của xã hội phát triển, cơ chế thị trường hội nhập, giao lưu, bên cạnh những mặt tích cực, cũng phát sinh nhiều yếu tố tiêu cực làm thay đổi một số giá trị xã hội, định hướng chuẩn mực đạo đức trong mỗi con người, nhiều giá trị truyền thống, đạo đức nghề nghiệp, lối sống tốt đẹp bị mai một, bị lấn át bởi quan hệ hàng hóa, lợi nhuận, chủ nghĩa cá nhân vị kỉ, đang làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống hiện nay.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang triển khai các giải pháp sau:

- Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa "; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Phối hợp với các địa phương đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo hướng chất lượng, tránh bệnh hình thức, bệnh thành tích.

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam đến 2020; Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020; Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020...

- Đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn, kế hoạch để triển khai nghị định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (như Quyết định số 71/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2019 về Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội giai đoạn 2019-2021; Quyết định số 3020/QĐ-BVHTTDL ngày 30/8/2019 về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ngăn ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục giai đoạn 2020 - 2022; Quyết định số 2708/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025").

- Tổ chức thí điểm thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình". Xây dựng và ban hành các bộ tiêu chí đạo đức, quy tắc ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực như: Du lịch, đào tạo, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp...

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong xây dựng đạo đức, lối sống. Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm đạo đức trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bản quyền tác giả, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, tổ chức lễ hội, du lịch, thể dục thể thao, nhất là những hành vi bạo lực, phản cảm, ứng xử thiếu văn hóa. Siết chặt quản lý các sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc hại.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương tiếp tục triển khai các giải pháp sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; những nhiệm vụ của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong đó nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, của đảng viên.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống các văn bản pháp luật về xây dựng hành vi ứng xử văn hóa.

- Phát huy giá trị văn hóa của di sản, văn học, nghệ thuật.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần giáo dục đạo đức, tạo dựng lối sống lành mạnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách con người. Biểu dương cái tốt, bài trừ cái xấu, lên án cái ác, ca ngợi cái đẹp, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, cổ vũ, khuyến khích tính hướng thiện trong mỗi người.

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong xây dựng đạo đức, lối sống phối hợp với: Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa di sản văn hóa vào trường học, triển khai phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh triển khai các chương trình phối hợp xây dựng đạo đức, lối sống trong các lĩnh vực, địa bàn công tác có liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×