Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về việc đầu tư tôn tạo Khu di tích Thành Nhà Hồ

16/08/2019 | 07:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị bố trí vốn để đầu tư, gìn giữ, tôn tạo Khu di tích Thành Nhà Hồ (di sản văn hóa quốc tế) (Câu số 19).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số: 3048/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 2 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Ngày 12/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1316/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lich, gồm 07 nhóm dự án thành phần và phân kỳ làm 03 giai đoạn đầu tư (2015 - 2020; 2021 - 2025; 2016 - 2030). Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh triển khai các nội dung của Quy hoạch theo các giai đoạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để bảo tồn, tôn tạo di sản Thành Nhà Hồ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông qua Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa (giai đoạn 2016 - 2020), năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ tu bổ Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ với số kinh phí là 01 tỷ đồng.

Trong kế hoạch năm 2020 của Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa (giai đoạn 2016 - 2020), trên cơ sở đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí sự nghiệp để tu bổ, tôn tạo hạng mục gốc của di tích Thành Nhà Hồ. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét bố trí bằng nguồn ngân sách của địa phương và huy động nguồn xã hội hóa để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích góp phần gìn giữ di sản đã được UNESCO ghi vào danh mục Di sản Văn hóa thế giới, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và vùng kinh tế Bắc Trung Bộ nói chung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×