Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về định mức kinh tế - kỹ thuật các loại hình dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

14/05/2019 | 09:03

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri còn tồn đọng qua một số kỳ họp Quốc hội khóa XIV theo Công văn số 2524/VPCP-QHĐP ngày 29/3/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật kết quả, thông tin lại với cử tri như sau:

Về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi tại mục 6 danh mục kiến nghị còn tồn đọng kèm theo Công văn số 2524/VPCP-QHĐP: "Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế -kỹ thuật đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành tham mưu ban hành quy định hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật từng ngành để làm cơ sở cho các cơ quan cấp tỉnh xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của từng đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó xác định giá dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập)", ngày 02/8/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản trả lời tại Công văn số 3425/BVHTTDL-VP (kèm theo).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 1275/BVHTTDL-VP ngày 4/4/2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Ngày 11/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1992/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, gồm 53 loại hình dịch vụ công, theo các nhóm lĩnh vực cụ thể sau:

a) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gồm 27 dịch vụ;

b) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực gia đình, gồm 03 dịch vụ;

c) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao, gồm 07 dịch vụ;

d) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực du lịch, gồm 03 dịch vụ;

e) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước khác trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, gồm 13 dịch vụ: đào tạo; khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế; xuất bản, phát hành và các dịch vụ khác.

Ngày 31/8/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3315/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng văn bản quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế-kỹ thuật, khung giá và giá các loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Hiện nay dự thảo các văn bản quy định đang được lấy ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan. Dự kiến thời hạn hoàn thành các văn bản chậm nhất là quý IV năm 2019.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×