Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

05/04/2019 | 11:28

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra nhiều trong phạm vi cả nước. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành Trung ương cần thực hiện tốt hơn nữa công tác này. Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình ngoài thành phần tham gia là nữ giới, cần phải vận động cả đối tượng nam giới tham gia để cùng được nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình, tác hại của bạo lực gia đình (Câu số 7).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 908/BVHTTDL-VP ngày 14/3/2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

1. Về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Trong những năm qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về phòng, chống bạo lực gia đình; đặc biệt chú trọng công tác truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình. Triển khai và duy trì hoạt động của nhiều Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (khoảng 75% số xã/phường/thị trấn đang triển khai Mô hình) có hạt nhân là Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững (tại thôn, ấp, tổ dân phố), thành viên câu lạc bộ là hộ gia đình hoặc Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng (thành viên nhóm là công an viên, cảnh sát khu vực, dân quân tự vệ và trưởng thôn/xóm/tổ dân phố và trưởng các chi hội). Tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình đã được ban hành; kết quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, từ kết quả điều tra, khảo sát của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng cho thấy tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra ở không ít địa phương và xảy ra ở tất cả các nhóm xã hội cơ bản.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đây là cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất cấp có thẩm quyền: Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình theo hướng tăng cường nguồn lực, tính chủ động trong quản lý nhà nước về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình trong các cơ quan Trung ương và địa phương; phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thành lập Quỹ hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân bạo lực gia đình và nghiên cứu, thí điểm Mô hình phòng, chống khủng hoảng tâm thần cho nạn nhân và người gây bạo lực gia đình; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình...

2. Về công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình

Hiện nay, đối tượng hướng đến của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong gia đình chủ yếu là các thành viên gia đình bao gồm cả nam giới và phụ nữ. Trong công tác tuyên truyền, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền không chỉ đến với đối tượng là phụ nữ, mà còn hướng đến đối tượng là nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới để nâng cao nhận thức của họ. Mặc dù đã rất cố gắng, song công tác tuyên truyền còn chưa được sâu rộng, đối tượng còn bị hạn chế, trong đó có đối tượng là nam giới như cử tri đã nêu.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã và đang đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó ngoài việc tiếp tục hướng dẫn nội dung tuyên truyền, hỗ trợ cho nạn nhân bạo lực gia đình, tiến hành cung cấp thông tin, kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình, gắn trách nhiệm của nam giới trong phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×