Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

06/05/2019 | 16:31

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri còn tồn đọng qua một số kỳ họp Quốc hội khóa XIV theo Công văn số 2524/VPCP-QHĐP ngày 29/3/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật kết quả, thông tin lại với cử tri như sau:

Về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng tại mục 2 và 3 danh mục kiến nghị còn tồn đọng kèm theo Công văn số 2524/VPCP-QHĐP: "Cử tri kiến nghị chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trả lời tại công văn số 3328/BVHTTDL-VP ngày 07/8/2017 và Công văn số 1186/BVHTTDL-VP ngày 27/3/2018 (kèm theo).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 1274/BVHTTDL-VP ngày 4/4/2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Nghị quyết số 08/NQ-CP), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án Quy hoạch). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để định hướng sắp xếp, đổi mới tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công về văn hóa, thể thao và du lịch.

Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện Đề án Quy hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (Tờ trình số 39/TTr- BVHTTDL ngày 31/01/2019).

Đồng thời, trong thời gian xây dựng Đề án Quy hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có các văn bản hướng dẫn địa phương trong việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

- Ngày 14/3/2018, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố quan tâm, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao của địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW) và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ.

- Ngày 14/9/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4108/BVHTTDL-TV gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc củng cố, kiện toàn thư viện công cộng theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4343/VPCP-KGVX ngày 11/5/2018. Trong đó, có nội dung đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh/thành phố cân nhắc không sáp nhập cơ học thư viện với các thiết chế văn hóa khác.

- Ngày 24/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4788/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt "Đề án đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch". Trong đó, có giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố và các bảo tàng công lập trên cả nước triển khai thực hiện Đề án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để thông tin lại với cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×