Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổng kết Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"

01/07/2020 | 14:08

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1785/QĐ-BVHTTL giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ".

Tổng kết Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" (sau đây gọi là Đề án), trong đó tập trung vào những thuận lợi và kết quả đạt được; khó khăn, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp.

Thông qua việc tổng kết Đề án nhằm nghiên cứu hoàn thiện và nhân rộng những mô hình tổ chức phục vụ học tập suốt đời tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đa dạng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng vùng, miền, địa phương trên cả nước; góp phần xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân; phục vụ đắc lực cho công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Đồng thời đề xuất kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Đánh giá công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đánh giá công tác phối hợp triển khai giữa Trung ương và địa phương; giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả đạt được và những hạn chế trong việc củng cố, kiện toàn, phát triển các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; trong công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; kết quả đạt được theo mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2020.

Đồng thời, phân tích, đánh giá và ghi nhận, trên cơ sở đó tiến hành khen thưởng và tôn vinh các nhân tố, điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Xây dựng và đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

Hội nghị tổng kết Đề án" Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2020, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ VHTTDL yêu cầu việc tổ chức Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Xây dựng nội dung Hội nghị đảm bảo khoa học, thiết thực, đánh giá đúng tình hình thực tế và đề xuất các kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan quản lý, cán bộ, người làm công tác thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ viết tham luận, chuẩn bị các ý kiến trao đổi, thảo luận và đóng góp cho Hội nghị nghiêm túc, chất lượng.

>> Tổng kết Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×