Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL

14/06/2017 | 16:31

Mới đây, Đảng bộ khối các cơ quan TW thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐU về việc thực hiện tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, coi trọng chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả…và bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Về công tác nhân sự, cần phải tiến hành đúng quy định của Đảng, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nội dung Đại hội bao gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2017-2020 và Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

Về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2017-2020, kế hoạch cũng nêu rõ: cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai công tác xây dựng Đảng; Chú trọng đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ và Đảng ủy cấp trên trực tiếp cấp mình.

Phần phương hướng, cần đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, bám sát yêu cầu thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của đảng ủy cấp trên trực tiếp và Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017, thực hiện đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2020. Việc tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chi bộ và Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy cần gắn cụ thể với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Về bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội các Chi bộ trực thuộc thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn cấp ủy được nêu trong Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI), có sự thống nhất giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và ý kiến của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các đồng chí tham gia cấp ủy phải đủ độ tuổi công tác ít nhất một nhiệm kỳ (30 tháng) và phải nằm trong danh sách Quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 đã được Đảng ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt; những đồng chí được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác ít nhất một nửa nhiệm kỳ (15 tháng trở lên).

Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị Đại hội bao gồm: Xây dựng văn bản trình Đại hội và xây dựng Đề án nhân sự Cấp ủy.

Trong xây dựng văn bản trình Đại hội gồm có: Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ; Báo cáo kiểm điểm của tập thể Cấp ủy; Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Còn trong xây dựng Đề án nhân sự Cấp ủy bao gồm: Tiêu chuẩn Cấp ủy viên, về Bí thư Chi bộ và số lượng ứng cử viên.

Kế hoạch cũng đã nêu ra một số việc tổ chức Đại hội như: trang trí Đại hội, chương trình Đại hội và bầu cử.

Theo kế hoạch, Đại hội Chi bộ được tổ chức không quá 01 ngày, trong đó có 01 buổi để tổ chức Đại hội trù bị, hoàn thành trước ngày 22/9/2017. Đại hội điểm sẽ diễn ra tại Chi bộ phòng Tổ chức - Tài chính (thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) và Chi bộ Thiết bị - Thể thao (thuộc Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao quốc gia), khoảng từ 24 đến 28/7/2017.

Kế hoạch nêu rõ, kinh phí tổ chức Đại hội trích trong nguồn đảng phí giữ lại tại đơn vị./.

Kế hoạch Đại hội Chi bộ Bộ VHTTDL năm 2017

Kế hoạch Đại hội

Chương trình làm việc

Báo cáo Chính trị

Bản tự kiểm điểm

Danh sách nhân sự cấp ủy

Phiếu bầu Cấp ủy

Biên bản kiểm phiếu

Biên bản Đại hội

Nghị quyết Đại hội

Danh sách Cấp ủy Chi bộ trực thuộc

Báo cáo Đảng phí

Hướng dẫn trang trí Đại hội

Ngọc Ánh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×