Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh

03/10/2014 | 16:36

Ngày 29/9, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 3378/BVHTTDL-ĐA gửi UBND các tỉnh/thành về thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo phản ảnh của một số Sở VHTTDL và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu, bóng, Trung tâm điện ảnh, hiện nay một số địa phương đang tiến hành triển khai chủ trương giải thể hoặc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh cùng với các Đội chiếu phim lưu động trực thuộc với các cơ sở văn hóa khác của tỉnh/thành.

Trước tình hình đó, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và định hướng, mục tiêu của Chiến lược, Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực hiện có của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh cùng với các Đội chiếu phim lưu động trực thuộc; không giải thể hoặc sáp nhập các đơn vị điện ảnh nói trên với các cơ sở văn hóa khác trực thuộc.

Chỉ đạo xây dựng đề án, lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới các cụm rạp chiếu phim và đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp cho các Đội chiếu phim lưu động theo định hướng, mục tiêu của Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh.

CTTĐT

.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×