Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022

04/07/2022 | 11:18

Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, nhằm tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã ban hành trong quý II năm 2022, Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có Công văn số 442/PC về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Quý II năm 2022.

Theo đó, trong quý II năm 2022, số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình là 02 văn bản, trong đó, Chính phủ đã ban hành 01 Nghị định và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 01 Thông tư.

Cụ thể, Nghị định số 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia: Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2022. Nghị định gồm 05 chương và 21 điều, quy định về mô hình quản lý KDLQG bao gồm các hình thức tổ chức quản lý KDLQG; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức quản lý KDLQG; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý KDLQG. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan tới quản lý KDLQG.

3 loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia gồm: Đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia.

Thông tư số 01/2022/TT-BVHTTDL ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan: Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/7/2022. Thông tư gồm 04 điều, cụ thể: Điều 1: Quy định 02 nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Thông tư số 07/2014/TTBVHTTDL. Điều 2: Quy định về thay thế mẫu Kết luận giám định số 04b. Điều 3: Quy định về giao trách nhiệm tổ chức thực hiện. Điều 4: Quy định về hiệu lực thi hành.

Vụ pháp chế đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng đã được ban hành tiếp tục phổ biến, tuyên truyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành; tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Công văn số 1091/BVHTTDL-PC ngày 01/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Các báo cáo viên pháp luật trung ương thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật quy định tại Điều 36 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực chuyên môn liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành./.

PV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×